Jak obliczyć staż pracy?

Uprawnienia, jakie możemy uzyskać w zakładzie pracy, w dużej mierze uzależnione są od naszego stażu pracy. Na jego podstawie oblicza się między innymi długość przysługującego urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć staż pracy? Najprościej ujmując, staż pracy jest sumą okresów zatrudnienia, a liczony jest na podstawie stosunków pracy, jak również innych okresów, takich jak na przykład czas nauki. Można wyróżnić kilka rodzajów stażu pracy. Staż ogólny obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, określone w odrębnych przepisach. Staż zakładowy jest okresem zatrudnienia na podstawie stosunku lub stosunków pracy u jednego pracodawcy, natomiast staż branżowy obejmuje okresy zatrudnienia w danej branży. Staż pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeśli jest dłuższy niż 10 lat, pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu w roku kalendarzowym, natomiast staż krótszy niż 10 lat uprawnia do 20 dni urlopu w roku. Staż wpływa też na prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego oraz wysokość odprawy emerytalno-rentowej dla pracowników służby cywilnej oraz pracowników samorządowych. Staż zakładowy ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony, jak i nieokreślony oraz wysokość odprawy. Staż branżowy może z kolei mieć wpływ na nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, 13 pensję, czy dodatkowy urlop. Jak obliczyć staż pracy? Podstawą do obliczenia stażu pracy są świadectwa ukończenia nauki oraz świadectwa pracy. Dokumenty te są wymagane przez pracodawcę w momencie zatrudnienia. Ponadto pod uwagę brane są także takie dokumenty, jak zaświadczenia PUP o okresach, w których pobierany był zasiłek dla bezrobotnych, potwierdzenia zatrudnienia u pracodawców zagranicznych, zaświadczenia potwierdzające okresy pracy rolniczej wydawane przez urząd gminy. Ogólny staż pracy jest to suma okresów zatrudnienia i okresów nauki oraz innych okresów, takich jak okres pracy za granicą, zawodowej i czynnej służby wojskowej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, studiów doktoranckich, pod warunkiem uzyskania stopnia doktora. Do obliczania stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów, w których prowadzono działalność gospodarczą, czy pracownik zatrudniony był na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło, czy umowa zlecenie. Nie bierze się także pod uwagę urlopu bezpłatnego. Do stażu wlicza się czas nauki w szkołach. Za naukę w zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej przysługuje okres nie większy niż 3 lata, za ukończenie średniej szkoły zawodowej – okres przewidziany programem nauczania jednak nie większy niż 5 lat. Absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej do stażu pracy doliczają 4 lata, absolwenci szkoły policealnej – 6 lat, a osoby, które ukończyły szkołę wyższą – 8 lat. Pamiętać trzeba jednak że okresy te nie sumują się, a więc do stażu doliczany jest okres czasu odpowiadający najwyższemu poziomowi nauczania. W przypadku jednoczesnego podjęcia pracy i nauki lub jednoczesnej pracy na podstawie większej ilości umów – okresy te nie łączą się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here