Jak obliczyć lata pracy?

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia pracownika. Ma on wpływ na liczne uprawnienia pracownicze. Na tej podstawie oblicza się między innymi długość przysługującego urlopu wypoczynkowego, wielkość odprawy lub nagrody jubileuszowej. Jak obliczyć lata pracy? Ważne jest, aby gromadzić wszystkie dokumenty, na podstawie których obliczany jest staż pracy. Co prawda najczęściej to pracodawca oblicza staż pracy, ale to na pracowniku ciąży obowiązek jego wykazania. Do dokumentów tych należą przede wszystkim świadectwa pracy i nauki. Do okresu zatrudnienia wliczane są więc wszystkie okresy zatrudnienia, niezależnie od tego, jak długo trwały i w jaki sposób stosunek pracy został rozwiązany. Pod uwagę brane są umowy o pracę, mianowania, powołania, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę. Do stażu pracy nie zalicza się jednak czasu przepracowanego na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy urlopów bezpłatnych. Dlaczego tak ważne jest dokładne obliczenie lat pracy? Ma on wpływ na długość urlopu, długość okresu wypowiedzenia, prawo do nagrody jubileuszowej oraz do odprawy. Poza okresami zatrudnienia, do stażu pracy dolicza się między innymi czas nauki, czas czynnej i zawodowej służby wojskowej, czas odbywania studiów doktoranckich, zakończony uzyskaniem stopnia doktora, który nie może być jednak dłuższy niż 4 lata. Uwzględnia się także okres, w którym prowadzono indywidualne gospodarstwo rolne oraz odpowiednio udokumentowany okres przepracowany u pracodawcy zagranicznego za granicami kraju. Ponadto bierze się także pod uwagę okres pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. Jak obliczyć lata pracy, gdy ukończyliśmy studia? Do stażu pracy co prawda wlicza się okres nauki, ale ukończenie szkoły wyższej, liczone jako 8 lat zatrudnienia, nie może być sumowane z nauką w innej szkole lub jednoczesnym wykonywaniem pracy. Gdy pracownik studiuje i pracuje jednocześnie, do stażu pracy można wliczyć okres studiów, lub okres zatrudnienia. W tej sytuacji wybierana jest najkorzystniejsza dla pracownika opcja. Warto wiedzieć, że za studia wyższe uznawane są zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia. Nie ma znaczenia, czy studia podjęte były w trybie stacjonarnym, wieczorowym, czy zaocznym. Ukończenie zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej daje prawo do doliczenia maksymalnie trzech lat do stażu pracy. Z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dolicza się okres maksymalnie 5 lat, ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, a szkoły policealnej – 6 lat. Okresy nauki nie ulegają jednak sumowaniu, tak więc ukończenie liceum ogólnokształcącego, a później studiów wyższych, do stażu pracy dodaje 8 lat, a nie ich sumę, czyli 12 lat. Obliczenie lat pracy może wydawać się w pierwszym momencie dość skomplikowane, jednak gdy wszystkie okresy są prawidłowo udokumentowane, nie powinno stanowić to większego problemu. W obliczeniach mogą być przydatne kalkulatory stażu pracy, które pozwolą dokładnie obliczyć lata pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here