Czym jest kodeks pracy?

Kodeks pracy co to jest ? Wielu z nas szuka odpowiedzi na to podstawowe i z pozoru proste pytanie. Poniżej postaramy się udzielić na nie wyczerpującej oraz trafnej odpowiedzi. Kodeks pracy to najprościej rzecz ujmując akt normatywny, który reguluje prawa i obowiązki jakie mają względem siebie pracodawca oraz pracownik – objęci stosunkiem pracy. Kodeks pracy odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do umów cywilnoprawnych wszelkie przepisy regulujące zasady, prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy są regulowane na podstawie kodeksu cywilnego.
W Kodeksie Pracy znajdziemy kilka podstawowych działów. Pierwszy z nich nosi nazwę ,, Przepisy ogólne” , który zawiera podstawowe informacje oraz definicję pojęcia praca, pracownik oraz pracodawca. Tutaj znajdziemy ogólne oraz podstawowe przepisy prawa pracy, a także dowiemy się, iż nadzór nad przestrzeganiem przepisów określonych w akcie normatywnym jakim jest kodeks pracy sprawuje PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. W kolejnym dziale o nazwie ,,Stosunek pracy” omówione zostały wszelkie aspekty związane z zawieraniem umów o pracę. Jakie warunki trzeba spełnić , aby możliwe stało się podpisanie takiej umowy, czyli przejście odpowiednich badań lekarskich, dostarczenie pełnych danych osobowych wraz z numerami NIP oraz PESEL. Zostaje także określona płaca za wykonywaną pracę oraz godziny w jakich pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania. To także okres wypowiedzenia obowiązujący obie strony umowy. W dziale trzecim pod tytułem ,,Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia” opisane są zasady naliczania wynagrodzeń również w takich przypadkach jak choroba pracownika oraz niezdolność do pracy w czasie ciąży. Następny dział obejmuje obowiązki pracownika oraz pracodawcy, do których w głównej mierze należą wykonywanie powierzonych zadań z dokładnością oraz starannością oraz przestrzeganie przepisów bhp oraz stworzenie przyjaznego i bezpiecznego stanowiska pracy ze strony pracodawcy.
W kolejnych działach omówione są : Odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie osób młodocianych, przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów wynikłych w czasie trwania stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń oraz przepisy końcowe. W przepisach końcowych zawarto wszelkie przypadki spraw oraz roszczeń, które nie pasują do wyżej wymienionych działów kodeksu pracy. Ponadto te kwestie, które nie zostały ujęte w żadnym z działów kodeksu pracy podlegają regulacjom zawartym i określonym w akcie zawierającym zbiór norm oraz przepisów regulujących normy postępowania cywilnego jakim jest kodeks cywilny.
Na jego podstawie zawierane są umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło, umowa zlecenie bądź też kontrakt menadżerski. W myśl prawa pracy osoby zatrudnione w oparciu o takie umowy – nie są pracownikami, ponieważ nie przysługują im takie same prawa jak pracownikom związanym ze swoim miejscem pracy stosunkiem pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here