Nagana w pracy

Pracownik, który w sposób nienależyty wypełnia swoje obowiązki zawodowe, może zostać ukarany. Co do zasady katalog kar jest zamknięty, a określa go Kodeks pracy. Jak powszechnie wiadomo, najwyższym rodzajem kary jest zwolnienie dyscyplinarne. Przesłanki, które je uzasadniają, są tak restrykcyjne, że dochodzi do niego niezwykle rzadko. Zaznacza się, że złamanie podstawowych obowiązków pracowniczych, na przykład stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu, zdecydowanie pozwala na zastosowanie tej sankcji. Na ogół jednak stosowane są kary mniejszej wagi, ponieważ dochodzi do mniej istotnych naruszeń.

Dla tych, którzy nie wiedzą nagana w pracy za co, obowiązkową lekturą wydaje się być Kodeks pracy. To właśnie w tym akcie normatywnym zawarte są odpowiednie wytyczne w tym zakresie. I tak każdy pracownik, który odmówi wykonania polecenia służbowego, musi liczyć się z naganą. Nie ma tutaj znaczenia, czy polecenie było racjonalne. W każdej sytuacji tego typu pracodawca jest uprawniony do wpisania kary nagany do akt pracowniczych. Ulega ona zatarciu po upływie trzech lat od dnia jej wymierzenia.

Warto wskazać, że obecnie obowiązujące przepisy prawne umożliwiają uwolnienie się od tej kary. Nie jest to jednak zbyt łatwe, ponieważ niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w sądzie. Wtedy następuje wstępne badanie danej sprawy na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli sędzia uzna, że zachodzą przesłanki umożliwiające wszczęcie postępowania, wyznacza on rozprawę. W przeciwnym wypadku odmawia on rozpoznania, co w istocie skutkuje tym, że nagana staje się prawomocna.

W sytuacji, gdy sąd rozpatruje zasadność zastosowania nagany w danym przypadku, bierze pod uwagę całokształt okoliczności, które zostały ujawnione w postępowaniu. Kara może ulec złagodzeniu w sytuacji, gdy pracownik nie był wcześniej karany dyscyplinarnie. Świadczy to o tym, że jest on nieskazitelnego charakteru, a wykroczenie względem pracodawcy, jakiego się dopuścił, miało jedynie charakter incydentalny. Bardzo ważne jest, aby wszelkie okoliczności przemawiające za niewinnością zostały dokładnie omówione w trakcie rozprawy.

Jeżeli sędzia zdecyduje się na cofnięcie nagany, następują skutki takie, jakby pracownik nigdy jej nie dostał. Z jego akt pracowniczych usuwana jest odpowiednia adnotacja o ukaraniu. Warto wspomnieć, że wtedy na pracodawcy ciąży obowiązek wyrównania pracownikowi wynagrodzenia, którego ten nie otrzymał wskutek wymierzenia nagany. Na szczęście jednak wielu pracodawców, którzy orzekli tą karę, nie wiążą z nią żadnych skutków finansowych. Sprawia to, że usunięcie postanowienia o ukaraniu jest w zupełności wystarczające.

Co do zasady kara nagany nie wywołuje daleko idących skutków względem ukaranego. Czasami jednak zdarza się, że stanowi ona podstawę odmowy wypłaty premii bądź nieudzielenia urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji pracownik może odwołać się do sądu bądź złożyć doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Możliwości jest wiele i z każdej z nich warto skorzystać, gdy pracodawca nie przejawia chęci dogadania się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here