Co powinno zawierać świadectwo pracy

Świadectwo pracy pracownik powinien otrzymać niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca może je wręczyć osobiście lub przekazać upoważnionej przez pracownika osobie. Jeżeli nie jest to możliwe dopuszcza się również wysłanie świadectwa za pośrednictwem poczty polskiej i nieprzekraczalnym terminem jest 7 dni od ustania stosunku pracy. Gwarantuje to Kodeks Pracy i jest to obowiązek pracodawcy. Świadectwo pracy co zawiera? Przede wszystkim informację o rodzaju wykonywanej pracy, przepracowanym okresie, zajmowanym stanowisku, trybu rozwiązania umowy, a także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika i ubezpieczenia społecznego. Jeśli na pensji pracownika była egzekucja komornicze, również ta informacja powinna pojawić się na świadectwie. Kodeks pracy jak widać podchodzi do kwestii świadectwa pracy bardzo ramowo. Więcej szczegółów precyzuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zgodnie z tym rozporządzeniem zamieszcza się także informacje dotyczące wymiaru czasu pracy pracownika,
podstawy zakończenia stosunku pracy, wykorzystanego urlopu przysługującego na dany rok kalendarzowy, wykorzystania innego przysługującego mu urlopu, wykorzystania innych uprawnień i świadczeń zgodnie z prawem pracy. Dodatkowo uwzględnione są
należności ze stosunku pracy uznanych. Na świadectwie również powinny zostać zawarte informacje dotyczące okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, ilości urlopu wychowawczego, liczby dni za czas niezdolności do pracy,
okresu przebytej czynnej służby wojskowej. Bardzo ważnym elementem jest informacja dotycząca czasu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, gdyż może to mieć wpływ na wysokość i sposób wyliczania późniejszych świadczeń emerytalnych.
Na świadectwie wyszczególnia się też okresy nieskładkowe, które również mają wpływ przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Na świadectwie mogą być zamieszczone też inne dane, o które wnioskuje pracownik.
Jeśli pracodawca wystawi świadectwo zawierające błędy należy je sprostować. Prawo do sprostowania ma jedynie pracodawca natomiast pracownik ma praco wystąpić w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa z prośbą o jego sprostowanie. Jeśli pracodawca odmawia sprostowania, pracownik ma prawo wystąpienia na drogę sądową, powinien w takiej sytuacji udać się do sądu pracy.
Trochę inaczej wygląda kwestia świadectwa w przypadku zatrudnienia poprzez agencję pracy tymczasowej. Tu często spotykana sytuacja jest wykonywanie pracy u dwóch lub więcej pracodawców w trwania umowy z agencją i wystawianie świadectwa przy każdej zmianie pracodawcy może być uciążliwe. W sytuacji, gdy zatrudnienie odbywa się poprzez agencje pracy tymczasowej to na niej spoczywa obowiązek wystawienia świadectwa, gdyż to ona w umowie z pracownikiem, jednak w tym przypadku świadectwo wydaje się nie po zakończeniu pracy u danego pracodawcy, a po zakończeniu całej współpracy z agencją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here