Czym jest kodeks pracy?

Kodeks pracy co to jest ? Wielu z nas szuka odpowiedzi na to podstawowe i z pozoru proste pytanie. Poniżej postaramy się udzielić na nie wyczerpującej oraz trafnej odpowiedzi. Kodeks pracy to najprościej rzecz ujmując akt normatywny, który reguluje prawa i obowiązki jakie mają względem siebie pracodawca oraz pracownik – objęci stosunkiem pracy. Kodeks pracy odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do umów cywilnoprawnych wszelkie przepisy regulujące zasady, prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy są regulowane na podstawie kodeksu cywilnego.
W Kodeksie Pracy znajdziemy kilka podstawowych działów. Pierwszy z nich nosi nazwę ,, Przepisy ogólne” , który zawiera podstawowe informacje oraz definicję pojęcia praca, pracownik oraz pracodawca. Tutaj znajdziemy ogólne oraz podstawowe przepisy prawa pracy, a także dowiemy się, iż nadzór nad przestrzeganiem przepisów określonych w akcie normatywnym jakim jest kodeks pracy sprawuje PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. W kolejnym dziale o nazwie ,,Stosunek pracy” omówione zostały wszelkie aspekty związane z zawieraniem umów o pracę. Jakie warunki trzeba spełnić , aby możliwe stało się podpisanie takiej umowy, czyli przejście odpowiednich badań lekarskich, dostarczenie pełnych danych osobowych wraz z numerami NIP oraz PESEL. Zostaje także określona płaca za wykonywaną pracę oraz godziny w jakich pracownik będzie wykonywał powierzone mu zadania. To także okres wypowiedzenia obowiązujący obie strony umowy. W dziale trzecim pod tytułem ,,Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia” opisane są zasady naliczania wynagrodzeń również w takich przypadkach jak choroba pracownika oraz niezdolność do pracy w czasie ciąży. Następny dział obejmuje obowiązki pracownika oraz pracodawcy, do których w głównej mierze należą wykonywanie powierzonych zadań z dokładnością oraz starannością oraz przestrzeganie przepisów bhp oraz stworzenie przyjaznego i bezpiecznego stanowiska pracy ze strony pracodawcy.
W kolejnych działach omówione są : Odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, zatrudnianie osób młodocianych, przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów wynikłych w czasie trwania stosunku pracy, odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, przedawnienie roszczeń oraz przepisy końcowe. W przepisach końcowych zawarto wszelkie przypadki spraw oraz roszczeń, które nie pasują do wyżej wymienionych działów kodeksu pracy. Ponadto te kwestie, które nie zostały ujęte w żadnym z działów kodeksu pracy podlegają regulacjom zawartym i określonym w akcie zawierającym zbiór norm oraz przepisów regulujących normy postępowania cywilnego jakim jest kodeks cywilny.
Na jego podstawie zawierane są umowy cywilnoprawne takie jak umowa o dzieło, umowa zlecenie bądź też kontrakt menadżerski. W myśl prawa pracy osoby zatrudnione w oparciu o takie umowy – nie są pracownikami, ponieważ nie przysługują im takie same prawa jak pracownikom związanym ze swoim miejscem pracy stosunkiem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *